Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: Pootografie, KvK-nummer: 87408996, Joah Brouwers.
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.
1.3 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.5 Vergoeding: het overeengekomen bedrag in gelden.
1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
1.8 Dag: alle dagen van de week.
1.9 Werkdag: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
1.10 Opdracht: de dienst of het product dat door Pootografie geleverd zal worden.

Artikel 2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Pootografie en een opdrachtgever, waaronder offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.
2.2 Afspraken, bepalingen en voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk door Pootografie met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Bij overeenkomsten van Pootografie gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Alle andere algemene voorwaarden van eventuele opdrachtgevers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Pootografie en opdrachtgever komen tot een overeenkomst na het afspreken van een vergoeding en de omvang van de opdracht.
3.2 Opdrachtgever dient de opdracht nadrukkelijk te aanvaarden. Het invullen van een aanmeldformulier op de website van Pootografie of het betalen van de factuur betreffende de opdracht valt onder het nadrukkelijk aanvaarden van de overeenkomst.

Artikel 4. Offertes

4.1 Een offerte is een aanbieding van het doen van een opdracht van Pootografie, dit kan ook het aanbieden van een pakket(prijs) zijn.
4.2 Een offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.
4.3 Pootografie heeft binnen 72 uur na het verzenden van de offerte, het recht om zijn aanbod bij de opdrachtgever te herroepen.
4.4 Een offerte heeft een geldigheidstermijn van 1 maand. 4.5 Opdrachten aan de hand van een offerte moeten schriftelijk worden goedgekeurd en bevestigd.

Artikel 5. Vergoeding

5.1 Indien door Pootografie en opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de vergoeding van toepassing die Pootografie gebruikelijk hanteert, dan wel een redelijke prijs volgens art. 7:752 lid 1 BW.
5.2 De vergoeding zoals tussen Pootografie en opdrachtgever is afgesproken dient per bank overgeschreven te worden op
IBAN: NL45 INGB 0673 048 25 ter name van Joah Brouwers met vermelding van het factuurnummer. Deze vergoeding dient te worden betaald voor de op de factuur vermelde datum is verstreken.

Artikel 6. Annuleren

6.1 Pootografie behoudt het recht om de overeenkomst te annuleren indien na het sluiten van de overeenkomst zich nieuwe informatie openbaart die de uitvoering voor Pootografie onaanvaardbaar/onuitvoerbaar maken.
6.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren/ongedaan maken binnen 24 uur na het overeenkomen hiervan. Uitzonderingen hierop zijn opdrachten die plaatsvinden binnen 7 dagen na het overeenkomen.
6.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst tot acht weken voor aanvang van de opdracht kosteloos annuleren.
6.4 Bij annulering van de overeenkomst tot vier weken voor aanvang van de opdracht dient 50% van het overeengekomen vergoeding te worden betaald.
6.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot 27 dagen of korter voor aanvang van de opdracht wil annuleren, is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Pootografie.
6.6 Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn alleen de kosten verschuldigd die Pootografie reeds heeft moeten maken en nog onherroepelijk zal moeten maken. Of er sprake is van een zwaarwichtige annuleringsreden zal door Pootografie worden bepaald.

Artikel 7. Levering

7.1 Indien er geen levertijd door Pootografie en de opdrachtgever is overeengekomen, wordt de levertijd door Pootografie in redelijkheid vastgesteld.
7.2 De levering van de fotografische werken geschiedt digitaal, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door Pootografie is aangegeven dat levering op een andere, niet digitale wijze geschiedt.
7.3 Indien Pootografie en opdrachtgever overeenkomen dat de levering dient te worden vervroegd, is Pootografie gerechtigd om de vergoeding met ten minste 30% van de overeengekomen vergoeding te verhogen.
7.4 Gebruik van enig fotografisch werk van Pootografie voordat door opdrachtgever aan zijn (betalings-)verplichtingen is voldaan, is ten strengste verboden.
7.5 Elke levering van Pootografie naar opdrachtgever kan door Pootografie apart worden gefactureerd.
7.6 Pootografie is gerechtigd, in overleg met opdrachtgever, om bepaalde opdrachten in fases uit te voeren en pas verder te gaan met een volgende fase indien door de opdrachtgever goedkeuring of gegevens is/zijn verleend over de voorgaande of volgende fase.
7.7 Pootografie is gerechtigd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8. Inhoudelijk

8.1 Pootografie behoudt zich het recht de opdracht naar vrij en eigen creatief inzicht inhoudelijk uit te voeren.
8.2 Tenzij anders overeengekomen, is Pootografie vrij in het gebruik van modellen en andere middelen en bedrijven om zijn opdracht te voltooien.

Artikel 9. Wijzigingen door Pootografie

9.1 Pootografie is te allen tijde bevoegd om de opdracht voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum, een ander tijdstip of een andere locatie.
9.2 Indien de datum van de opdracht wordt gewijzigd in verband met de weersomstandigheden, wordt dit voor aanvang van de opdracht kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. Pootografie zal zich te allen tijde ervoor inspannen een nieuwe datum te vinden waarmee de opdrachtgever zich kan verenigen. Indien dit niet lukt, staat het de opdrachtgever vrij de overeenkomst kosteloos te annuleren.
9.3 Pootografie zal de opdrachtgever bij openbaring van wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.
9.4 Bij het wijzigen van de locatie behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de overeenkomst tegen een vergoeding van 50% van de vooraf overeengekomen vergoeding te annuleren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Aanwezigheid bij of aan een opdracht van Pootografie geschiedt op eigen risico.
10.2 Alle tijdens de opdracht uitgevoerde handelingen die schade met zich mee kunnen brengen, zijn voor eigen risico van de opdrachtgever. Dit is tevens van toepassing op schade aan producten, eigendommen, derden en/of (eigen/huis-)dieren.
10.3 Pootografie is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van andere personen of (huis-)dieren.
10.4 Pootografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de persoon of eigendommen van een opdrachtgever tijdens of bij een opdracht van Pootografie. Het staat de opdrachtgever te allen tijde vrij om geheel naar eigen inzicht wel of niet deel te nemen aan (creatieve) handelingen binnen de opdracht. De opdrachtgever kan te allen tijden weigeren een bepaalde handeling uit te voeren. Alle handelingen die door de opdrachtgever worden verricht in het kader van de opdracht, worden geheel op eigen risico van de opdrachtgever gedaan. Dit is ook van toepassing op handelingen die door het dier, het kind of derden op aanwijzingen van de opdrachtgever worden gedaan in het kader van de opdracht/overeenkomst.
10.5 Pootografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de persoon of eigendommen van een opdrachtgever door, ten behoeve van de opdracht, aanwezige (huis-)dieren.
10.6 Pootografie is in zijn geheel niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de persoon, de eigendommen of (huis-)dieren van opdrachtgevers dan wel vrijwilligers van opdrachten, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid de schade zou zijn ontstaan.
10.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan apparatuur of eigendommen van Pootografie indien er sprake is van opzet, roekeloosheid of een onrechtmatige daad ten opzichte van de apparatuur dan wel eigendommen van Pootografie.
10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangericht door zijn dieren, dan wel zijn kinderen.
10.9 Pootografie is alleen aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.
10.10 Indien Pootografie op enig moment ondanks het bepaalde in voornoemd lid 1 tot 9 toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, zal de hoogte van de schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn door de hoogte van de overeengekomen vergoeding van de overeenkomst.

Artikel 11. Fotografisch werk op zicht

11.1 Fotografisch werk dat door Pootografie zichtbaar wordt gesteld, mag uitdrukkelijk niet door de opdrachtgever worden gebruikt of opgeslagen voor een ander doel dan het kiezen van een foto voor eindbewerking en levering door Pootografie.
11.2 Indien de opdrachtgever handelt in strijd met artikel 11.1, zal Pootografie €30,00 in rekening brengen per onrechtmatig gebruikte, opgeslagen foto.

Artikel 12. Gebruik van fotografische werken online/op internet
12.1 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat het fotografische werk dat door hem online/op internet wordt gedeeld niet hoger of breder is dan 2048 pixels, en dat de naam van Pootografie zoals gesteld in artikel 25 Aw vermeld is. Tevens dient het fotografische werk het watermerk van Pootografie te dragen.
12.2 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om Pootografie toegang te verlenen tot de website waarop de fotografische werken zijn afgebeeld.
12.3 Bij het gebruik van de fotografische werken online/op internet dient opdrachtgever te allen tijde rekening te houden met de Auteurswet 1912.
12.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de fotografische werken online te plaatsen met eigen bewerkingen. De fotografische beelden mogen uitsluitend geplaatst/gedeeld worden in hun originele staat en volgens de in artikel 12.1 genoemde voorwaarden.

Artikel 13. Auteursrecht

13.1 Het auteursrecht van alle door Pootografie uitgegeven fotografische werken ligt bij Pootografie / Joah Brouwers.
13.2 Pootografie behoudt het recht alle foto- of videografische werken gemaakt door Pootografie ten tijde van een opdracht te gebruiken voor eigen activiteiten, waaronder promotionele activiteiten, publicaties op de website, portfolio, advertenties, drukwerk, demonstratiemateriaal en (sociale) media. Deze lijst is niet limitatief.
13.3 Pootografie behoudt het recht alle foto- of videografische werken gemaakt door Pootografie te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken, te verkopen aan derden, te verveelvoudigen en te publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Pootografie is niet verplicht dit te melden aan de opdrachtgever. Pootografie zal indien mogelijk wel proberen de opdrachtgever op de hoogte te brengen van eventuele aankomende publicaties.
13.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om fotografische werken voor commerciële, zakelijke of andere doeleinden dan gebruik in huiselijke kring te gebruiken, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor is gegeven door Pootografie.
13.5 Op al het ontvangen en getoonde foto- of videografische werk berust auteursrecht zoals bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet.
13.6 Opdrachtgever is niet gemachtigd om sublicenties te verlenen aan derden of zijn eigen licentie over te dragen.
13.7 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden of publiceren van fotografische werken in kranten, commercials of winacties.
13.8 In het geval van inbreuk op het auteursrecht van Pootografie wordt er een vergoeding in rekening gebracht door Pootografie.
13.9 Schadevergoeding geeft nooit recht op verdere onrechtmatige gebruik van fotografische werken of lesmateriaal.

Artikel 14. Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Pootografie is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen opdrachtgever en Pootografie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Pootografie gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht aan de zijde van Pootografie, zoals bijvoorbeeld ziekte, technische storingen, brand, overheidsmaatregelen, oorlog, pandemie, extreme weersomstandigheden of andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Pootografie liggen, heeft Pootografie het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
15.2 Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden voortduurt, hebben zowel opdrachtgever als Pootografie het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 Pootografie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
16.3 Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Pootografie en de opdrachtgever.
16.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 17. Adres

17.1 Pootografie is gevestigd aan Disselhof 3, 6418 JM, Heerlen.
17.2 Pootografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000053323637.

Artikel 18. Contact

18.1 Voor vragen, opmerkingen, klachten of andere zaken met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de diensten van Pootografie, kan contact worden opgenomen via Contact@pootografie.com of telefonisch via 0643293809.

Artikel 19. Toepasselijkheid

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Pootografie en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.2 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Pootografie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
19.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Pootografie en de opdrachtgever.

Artikel 20. Wijzigingen en aanvullingen

20.1 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Pootografie en de opdrachtgever.
20.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Pootografie en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen die de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert qua strekking en inhoud.

Artikel 21. Slotbepalingen

21.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op [datum] en zijn geldig tot nader order.
21.2 Pootografie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen van kracht worden zodra deze schriftelijk zijn medegedeeld aan de opdrachtgever.
21.3 In geval van geschillen tussen Pootografie en de opdrachtgever die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, zullen partijen zich inspannen om tot een minnelijke oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt, is de rechtbank [plaatsnaam] bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
21.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Bij eventuele geschillen over de interpretatie van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
21.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer].